PUUR Kanoverhuur Valkenswaard

Voorwaarden

PUUR! Buitensport & Kanoverhuur

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Het bedrijf PUUR! Buitensport & Kanoverhuur gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, onder nummer 17170438, hierna te noemen "opdrachtnemer".

 2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer c.q. contractant bij overeenkomsten tot het verzorgen van trainingen, evenementen en opleidingsondersteuning;

 3. Deelnemer: deelnemer aan de Diensten van PUUR!, op uitnodiging van Opdrachtgever, eventueel werkzaam bij Opdrachtgever of op enige andere wijze geassocieerd met Opdrachtgever;

 4. Diensten: PUUR! organiseert evenementen, trainingen, vergaderingen en motivatie incentives op basis van sportieve, culturele en creatieve activiteiten;

 5. Overeenkomst: De opdracht c.q. overeenkomst tot het leveren van Diensten c.q. de Opdracht.

2. Algemene bepalingen

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten tot de leveren van diensten met PUUR! zijn uitsluitend van toepassing deze levering- en betalingsvoorwaarden van PUUR!, hierna te noemen: "de voorwaarden", welke bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn gedeponeerd, met terzijdestelling en afwijzing van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 2. Door ondertekening van de overeenkomst of opdracht(-bevestiging), derhalve het plaatsen van een opdracht, verklaart Opdrachtgever c.q. Deelnemer bekend te zijn met deze voorwaarden, ermee akkoord te gaan en ook dat de voorwaarden derhalve integraal onderdeel uitmaken van de Opdracht c.q. Overeenkomst.

 3. Afwijking van deze voorwaarden geldt slechts indien de afwijking door PUUR! uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes c.q. aanbiedingen van PUUR! zijn vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepbaar. De overeenkomst komt pas tot stand nadat deze opdracht schriftelijk door PUUR! is geaccepteerd mede conform het hiervoor bepaalde, of indien en voor zover een opdracht door PUUR! is uitgevoerd.

 2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie namens PUUR! en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. Gegevens met betrekking tot evenementen, afmetingen, alsmede afbeeldingen en andere bescheiden (drukwerk, reclamemiddelen e.d.) zijn informatief en derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 4. Een overeenkomst tot het leveren van diensten komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, nadat PUUR! die overeenkomst mede heeft ondertekend.

 5. Ingeval van een mondelinge aanvaarding zijdens de contractant c.q. Opdrachtgever van de offerte c.q. het aanbod zijdens PUUR!, wordt de inhoud van de offerte/het aanbod, behoudens tegenbewijs, geacht correct en volledig het overeengekomene tussen partijen weer te geven.

 6. Elke overeenkomst wordt door PUUR! gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever genoegzaam aan PUUR! is gebleken en/of is gewaarborgd. Afgezien van een mogelijke door PUUR! verzochte aanbetaling bij het sluiten van de overeenkomst, dient Opdrachtgever, indien PUUR! zulks wenst, te allen tijde zekerheid te stellen.

 7. PUUR! behoudt zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien van een genoegzame kredietwaardigheid van een Opdrachtgever niet is gebleken, zonder gehoudenheid van PUUR! tot schadevergoeding.

4. Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen omvat de (totaal) prijs uitsluitend: het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de begeleiding van de activiteiten op de daarvoor bepaalde dag(en).

 2. De kosten ter zake van gebruik en gereedmaken van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen, door derden verzorgde entertainment en/of (deel) evenementen en dergelijke komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, ook indien deze voorzieningen door PUUR! zijn besteld en door haar zijn voldaan.

 3. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen in EURO en exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen.

 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, daaronder begrepen verhoging van de arbeidskosten of van derden - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is PUUR! gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, in welk geval de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig stilzwijgend en vanaf het moment van wijziging met terugwerkende kracht zijn aangepast.

5. Annulering door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst - voor zover niet anders is bepaald - vóór de (eerste) dag van de activiteiten te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan PUUR!. Opdrachtgever is dan aan PUUR! een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% respectievelijk 75% respectievelijk 100% van de overeengekomen prijs naar gelang de annulering geschiedt uiterlijk twee kalendermaanden respectievelijk uiterlijk één kalendermaand respectievelijk binnen één kalendermaand voor de (eerste) dag van de geplande activiteiten.

 2. Voor zover dit door PUUR! op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld, wordt het in artikel 4.1 bedoelde bedrag, er van uitgaande dat - alle omstandigheden in aanmerking nemende - bedoelde annulering ook tijdig is geschied, vermeerderd met de niet in de prijs verdisconteerde en/of conform artikel 3.2 aan Opdrachtgever door te berekenen kosten, indien deze reeds gemaakt zijn of ondanks de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen dat vanwege PUUR! door de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen dat PUUR! door de annulering voorts eventueel aan derden verschuldigd mocht worden.

 3. PUUR! verstrekt de Opdrachtgever een voor zoveel nodig gespecificeerde debet- of creditnota ter zake.

6. Uitvoering van de opdracht

 1. PUUR! stelt de wijze van uitvoering naar eigen inzicht vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De prestatietijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging is ontstaan ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden, waaronder weer- of (tijdelijke) terreinomstandigheden, wordt de prestatietijd voor zover nodig dienovereenkomstig daarmee verlengd.

 3. Indien Opdrachtgever, danwel derden in diens opdracht, ter voorbereiding van c.q. naast de uitvoering van de opdracht door PUUR!, werkzaamheden c.q. diensten verrichten, geschieden deze werkzaamheden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde met betrekking tot de prestatietijd, wordt de prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging, die aan de zijde van PUUR! ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, door Opdrachtgever zelf verrichte werkzaamheden of aan derden gegeven opdrachten of van hem te verkrijgen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Blijft Opdrachtgever na sommatie in gebreke mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst, dan heeft PUUR! naar keuze hetzij het werk uit te voeren op een door PUUR! te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van PUUR! op schadevergoeding.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de door of vanwege PUUR! verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma's e.d. haar eigendom en is Opdrachtgever niet gerechtigd, zonder schriftelijke toestemming van PUUR!, voormelde gegevens te verveelvoudigen, te distribueren of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen, of enige andere manier.

 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma's, litho's e.d. gevestigde rechten (auteursrecht, modellenrecht etc.) worden aan PUUR! voorbehouden en dienen door Opdrachtgever integraal te worden gerespecteerd. PUUR! blijft eigenaar van voormelde hulpmiddelen en zaken, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel, is contractant aan PUUR! verschuldigd per gebeurtenis een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ad Euro 4.538,-- (zegge: vierduizend vijfhonderd achtendertig euro) en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ad Euro 454,--. (zegge: vierhonderd vierenvijftig euro), welke verschuldigde bedragen direct opeisbaar zijn zonder enige ingebrekestelling.

8. Betaling

 1. Tenzij anders is overgekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs in de navolgende termijnen: 50% binnen 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging, doch in ieder geval uiterlijk 30 dagen voor de (eerste) dag van de activiteiten en 50% binnen 14 dagen na de (eerste) dag van de activiteiten. Eventuele andere betalingen door Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 2. PUUR! is gerechtigd een kredietbeperking toeslag aan Opdrachtgever in rekening te brengen zonder dat daarvoor in het offertestadium al melding van is gemaakt danwel in de offerte andersluidend zou zijn bepaald. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor de betreffende tekst van de opdrachtbevestiging.

 3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, van rechtswege in verzuim. Over het achterstallige bedrag is een direct opeisbare rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, of indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

 4. Alle redelijke kosten ter zake van de inning van de betreffende vordering(en), zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. PUUR! hanteert het incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.

 5. Het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan PUUR! verschuldigd is, of zal zijn, wordt ten volle direct opeisbaar ingeval van surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe, beslag onder Opdrachtgever, besluit van Opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming en/of indien Opdrachtgever meer dan tweemaal niet tijdig de aan PUUR! verschuldigde bedragen voldaan heeft.

9. Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen tijdens transport naar of van Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PUUR! en/of van Opdrachtgever, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen bij PUUR!, dan wel middelen van vervoer van derden, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor PUUR! overmacht op, die haar integraal en zonder uitzondering ontheffen van haar verplichtingen tot uitvoering van de Opdracht, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard, uit welke hoofde dan ook of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 2. PUUR! is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling, om de opdracht te annuleren of deze opdracht op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan

10. Tekortkomingen

 1. PUUR! is bevoegd de overeenkomst - voor zover niet schriftelijk anders is bepaald - met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar haar keuze, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen jegens PUUR! niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd het recht van PUUR! op schadevergoeding overeenkomstig de wet.

11. Aansprakelijkheid voor schade

 1. PUUR! aanvaardt slechts aansprakelijkheid, indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van PUUR! en/of haar medewerkers en ook dat er op PUUR! en/of haar medewerkers aansprakelijkheid rust.

 2. De aansprakelijkheid van PUUR! voor zaakschade en de hieruit voortvloeiende schade is per gebeurtenis beperkt tot maximaal drie maal de overeengekomen prijs die de Opdrachtgever dient te betalen voor de door PUUR! te verrichten dienst(en). De aansprakelijkheid van PUUR! voor personenschade (al dan niet de dood ten gevolge hebbende) en de hieruit voortvloeiende schade, is per gebeurtenis beperkt tot een maximum van EURO 65.000, --. ( zegge: vijfenzestigduizend euro). De aansprakelijkheid van PUUR! voor derving van reisgenot is per gebeurtenis beperkt tot één maal de overeengekomen prijs die de Opdrachtgever dient te betalen voor de door PUUR! verrichtte dienst(en). Onder gebeurtenis wordt in dit verband verstaan elk voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door PUUR! en/of haar medewerkers desbetreffende assuradeur(s) wordt gedekt, indien en voor zover PUUR! en/of haar medewerkers tegen dergelijke aansprakelijkheid verzekerd is en het/de uitkeringsbedrag(en) meer bedraagt/bedragen dan de bedragen zoals hiervoor genoemd.

 3. PUUR! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 4. a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer, zoals, onder meer, het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens en/of het negeren van instructies;

  b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

  c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van PUUR! en/of haar medewerkers en die krachtens de Nederlandse wet en de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan PUUR! en/of haar medewerkers kunnen worden toegerekend.

 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van de werknemers en andere vertegenwoordigers van PUUR!, tenzij de wet zulks expliciet zou uitsluiten.

 6. Indien de Opdrachtgever/Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij dit onverwijld te melden bij PUUR! en/of de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade die geleden wordt binnen zes maanden na het einde van de desbetreffende Dienst en die voorts binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontdekking daarvan per aangetekende post schriftelijk aan PUUR! en/of de betrokken dienstverlener Is gemeld. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook alsook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding of wanneer de betreffende melding niet op voorschreven wijze is geschied, doch in ieder geval één jaar na afloop van het leveren van de desbetreffende dienst.

 7. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, staat Opdrachtgever c.q. Deelnemer c.q. contractant er voor in, aan PUUR! alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

12. Vrijwaring

 1. PUUR! en/of haar medewerkers en/of door of vanwege haar ingeschakelde derden kan/kunnen zich op de bepalingen uit de algemene voorwaarden beroepen tegen een ieder uit welke hoofde dan ook, wanneer hij ter zake van het leveren van de goederen en/of het verrichten van de diensten door een derde wordt aangesproken.

 2. Opdrachtgever vrijwaart PUUR! en/of haar medewerkers en/of door of vanwege haar ingeschakelde derden - onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden -integraal en expliciet voor alle schade aanspraken van derden/deelnemers.

13. Toepasselijke voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden geen algemene voorwaarden van Opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van PUUR!. Van deze laatste voorwaarden kan niet anders dan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 2. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen PUUR! en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 3. In afwijking van de wettelijke regels ter zake de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen PUUR! en Opdrachtgever, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Breda. PUUR! blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Slotbepaling

 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden door de rechter worden vernietigd, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden onverlet.